Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start
LGD - Region Włoszczowski
Zapytanie ofertowe na świadczenie Usługi na realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15 PDF Drukuj Email

 

 

 

 

I.            Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23

29-100 Włoszczowa

NIP 609 004 58 24 

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi na realizację warsztatów

dla dzieci i młodzieży, w tym przeprowadzenie:

  • Młodzieżowej Szkoły Liderów (dwie edycje) adresowanej dla młodzieży powyżej
15-tego roku życia przebywającej w pieczy zastępczej (10-cio dniowy wyjazd,
na którym zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące poznania potencjału
uczestników MSL (16 osób); wyjazd warsztatowy – treningi kompetencyjne
i inne działania oparte na zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji
zawodowych/biznesowych)
  • Akademii Twórczego Juniora (dwie edycje) adresowanej dla dzieci
w wieku 7-15 lat (10-cio dniowy wyjazd szkoleniowo integracyjny, na którym
odbędą się zajęcia w formie uniwersytetu dziecięcego – warsztaty, gry terenowe
oraz zabawy sytuacyjne, spotkania mające na celu kształtowanie przedsiębiorczości;
zajęcia różne tj. wyrównawczo-kompensacyjne pozwalające na maksymalne
usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych (11 osób)) 

Młodzieżowa Szkoła Liderów i Akademia Twórczego Juniora przeprowadzona

będzie przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie pracy z dziećmi

i młodzieżą (6 godz. dziennie).

- Wykonawca zabezpiecza kadrę i materiały dydaktyczne.

- Zakwaterowanie w budynkach – w domkach drewnianych z pełnym węzłem

sanitarnym, sprzętem RTV, wyżywieniem (3 posiłki dziennie + podwieczorek)

- Wykonawca spełni wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i młodzieży (Dz. U z 2016r. poz. 452).

- Wykonawca dokona zgłoszenia wypoczynku we właściwym Kuratorium Oświaty

wynikającym z obowiązujących przepisów i zapewni opiekę medyczną, kadrę

wychowawczą i ratownika wodnego.

- Wykonawca przygotuje: założenia szkoleniowe oraz doświadczoną kadrę

dydaktyczną i program wypoczynku.

III.        Termin i miejsce realizacji usługi:

- sierpień 2016r.

- sierpień 2017r

- miejsce realizacji woj. zachodniopomorskie

IV.          Opis sposobu przygotowania oferty:

Dopuszcza się złożenie częściowej oferty dotyczącej jednego postępowania.

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim,

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia 

V.           Miejsce oraz termin składania ofert

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, lub doręczona osobiście

na adres zamawiającego (Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa) do dnia 1 sierpnia 2016 roku

do godz.15:00 (liczy się data wpływu oferty)

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać

swoją ofertę

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert 

VI.        Ocena oferty

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z opisem przedmiotu

zamówienia oraz opisem zawartości oferty.

Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.                  

Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione na podstawie następujących

kryteriów:

a) cena – waga 75%, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta

zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najniższej skalkulowanej

x 100 x 75% = liczba punktów danej oferty

Cena oferty ocenianej

b) lokalizacja - 25%, przy czym wszystkie przedstawione oferty lokalizacji zostaną

poddane subiektywnej ocenie członków Komisji i otrzymają od 0 do 25 pkt.

Punkty zostaną obliczone jako średnia z ocen członków komisji zamawiającego

przy pomocy porównawczego arkusza oceny.

 

VII.     Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania 

1.    Wykonawca spełni wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i młodzieży (Dz. U z 2016r. poz. 452).

2.    Wykonawca dokona zgłoszenia wypoczynku we właściwym Kuratorium Oświaty

wynikającym z obowiązujących przepisów i zapewni opiekę medyczną, kadrę

wychowawczą i ratownika wodnego.

3.    Wykonawca przygotuje: założenia szkoleniowe oraz doświadczoną kadrę

dydaktyczną i program wypoczynku.

4.    Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego

oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają

kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym

etapie bez podawania przyczyny.

6.    Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7.    W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym

Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8.    Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień

oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

9.    Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od ostatecznej daty składania ofert. 

VIII.    Warunki zmiany umowy 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość

dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

2. zasad płatności,

3. zabezpieczenia i kar umownych,

4. ponadto Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące

zapisy dotyczące kar umownych:

a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności

w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności

w przypadku:

• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności

gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości usług,

• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy.

b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających

z umowy osobom trzecim.

IX.        Wymagania związane ze współfinansowaniem

Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE

w ramach Programu Regionalnego. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę

na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją projektu

oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach.

X.         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę drogą telefoniczną oraz pisemną. 

XI.       Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Cezary Huć – tel. 41 394 14 05

 

 

 

 

Tutaj można pobrać niezbędne załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Usługa na realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE Posiadany potencjał techniczny oraz doświadczenie 

 

 

 
Uchwały Rady LGD z posiedzenia dnia 7 czerwca 2016 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie aktualizacji LSR zamieszczamy do konsultacji społecznych

wprowadzone zmiany do procedury wyboru operacji.

Poniżej podajemy nazwy dokumentów, celem ich pobrania należy kliknąć na nazwę dokumentu:

Uchwala Rady LGD nr 1/2016 z dnia 7 czerwca 2016

Załącznik do uchwały Rady LGD nr 1/2016 z dnia 7 czerwca 2016

Uchwala Rady LGD nr 2/2016 z dnia 7 czerwca 2016

 

 

 
Walne Zebranie Członków LGD PDF Drukuj Email

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków w Villi Aromat we Włoszczowie.

 

 

 

 

 

 

 
Inauguracja nowej perspektywy finansowej PDF Drukuj Email

W dniu 4 czerwca 2016 r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie odbył się festyn. W czasie festynu zainaugurowana została oficjalnie nowa perspektywa finansowa LGD na lata 2015 - 2020. Tematem przewodnim festynu był Sienkiewicz i jego bohaterowie. Na scenie oprócz oficjalnych gości pojawił się sam Pan Henryk w asyście stworzonych przez siebie postaci: Danusia Jurandówna, Jagienka z giermkiem Hlawą, Imć Pan Jan Onufry Zagłoba, Staś, Nel, Mea, Kali, Sachem i Janko Muzykant.

Zebrani mogli obejrzeć na scenie liczne występy oraz skorzystać z loterii fantowej, ścianki wspinaczkowej, toru paint ball, i dwóch zamków-dmuchńców. 

Nie brakło również napojów, lodów, ciast i innych potraw.

 

 

 

 

 

 

 
 
      

 

Zapytaj, odpowiemy!