Projekty współpracy

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” informuje, że uczestnicy "LGD - owskiego wsparcia w biznesowym starcie" mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego.

W załączeniu regulamin oraz załączniki, które przedsiębiorca może składać w terminie od 16.04.2018r. do 23.04.2018r. do Biura Projektu we Włoszczowie , ul. Wiśniowa 23 

REGULAMIN PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO  

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

WAŻNE!!!

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowy na wsparcie finansowe i pomostowe

 w ramach projektu pn.

”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe zobowiązani są do jego prawidłowego rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia:

 1. Zestawienie towarów lub usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości.
 2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.
 3. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT.
 4. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT.
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych – dla osób niepełnosprawnych.
 6. Deklaracja pochodzenia zakupionego sprzętu używanego.

Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej.

Opis maszyn i urządzeń

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w następujący sposób:

Opis faktur

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokumentu i potraktować je jako jeden dokument.

 Informujemy, iż w dniu 5.10.2017r.(czwartek), w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będą przyjmowane dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” beneficjentów podlegających w projekcie pod LGD „Region Włoszczowski”

Do rozliczenia potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku oraz potwierdzenie jego zapłaty.

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– STARTUJEMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM

 

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” rozpoczęły realizację projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2018 r.

 Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości przez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego, obejmujących działalność 14 LGD będących realizatorami projektu.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym utworzenie nowych miejsc pracy w rezultacie udzielonych z EFS środków oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy. Uczestnicy uzyskają również kwalifikacje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez uzyskane wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ogólna wartość projektu wynosi 4 759 873,00 zł
w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 4 668 879,35 zł.

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– REKRUTACJA

 

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” rozpoczęły realizację projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


W projekcie mogą wziąć udział:

 osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo;

 1. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;
 2. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

 

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

 • dotacjana rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowew wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

 Wkrótce na naszej stronie internetowej dostępne będą do pobrania dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty dla uczestników projektu.

 

 

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Regulamin rekrutacyjny do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie    

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika projektu

 

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta oceny biznesplanu

Oświadczenie o pomocy de minimis

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– GODZINY OTWARCIA BIURA

 

Informujemy, że w budynku Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” (ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa) mieści się siedziba Lokalnego Ośrodka Wsparcia Projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Biuro czynne jest we wtorki oraz czwartki w godzinach 7.30-15.30. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 41 394 14 05.

Termin rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

W związku z tym, że 20 maja 2017 r. (sobota) jest dniem wolnym od pracy dokumenty rekrutacyjne do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” będą przyjmowane do 22 maja 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Rodzaje wsparcia w projekcie

pn: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

 

Szkolenie 30 h

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w  szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą zajęcia z następujących zagadnień:

 • Prawne aspekty działalności gospodarczej,
 • Księgowość i podatki w małej firmie,
 • Zasady rozliczania dotacji,
 • Warsztaty pisania biznesplanów.

 

Doradztwo poszkoleniowe

W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:

 1. doradztwo grupowe – w wymiarze 3 godzin/grupa (grupa 15 osób) z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznesplanu;
 2. doradztwo indywidualne w wymiarze 7 godzin/osoba; Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 7 godzin doradztwa na osobę – zakres doradztwa indywidualnego – omówienie własnego pomysłu biznesplanu oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie przygotowywania biznesplanu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego (3 h) oraz doradztwa indywidualnego (7 h).

Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się
o uzyskanie dotacji w ramach projektu.

Dotacja inwestycyjna

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację inwestycyjną jest złożenie biznesplanu, wypełnionego na formularzu udostępnionym w LGD  - LOWP. Wypełniony dokument należy dostarczyć do siedziby LGD - LOWP. Wzór biznesplanu jest zamieszczony na stronie internetowej projektu. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu. Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej projektu.

 

Złożone biznesplany podlegać będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Po zakończeniu prac KOW, opublikowane zostaną listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Osoby, których biznesplany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Osoba, która zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny biznesplanów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 21 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową).

Kwestia uzyskania dotacji i jej rozliczenia jest uregulowana
w  „Regulaminie  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz w umowie podpisywanej pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska dotację. „Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” znajduje się na stronie internetowej projektu.

 

Wsparcie pomostowe

Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają dotację inwestycyjną, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres pierwszych
6
miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 6 600,00 zł.

Wsparcie pomostowe polega na wypłacie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1100,00 zł/miesiąc, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa podpisywana pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.

 

Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

Jednocześnie obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

Ważny Komunikat

Przedłużona Rekrutacja

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2017

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania zożonych ofert

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu w oparciu o opracowane biznesplany w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania zożonych ofert

Wyniki kwalifikacji do udziału w projekcie pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Rekrutacja do projektu  pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” została zakończona lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS

dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół

Ważna informacja!!!!!!!!!!

w ramach projektu, przygotowane biznesplany należy składać w siedzibie LGD "Region Włoszczowski" ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa do dnia

10 sierpnia 2017r. godz. 15:00.

Wyniki oceny biznesplanów "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Lista rankingowa

Z uwagi na brak złożonych do biura LGD odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski przedstawiamy ostateczną listę rankingową po ocenie biznesplanów w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Zgodnie z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.      

Ostateczna lista oceny biznesplanów

admin, 2017-04-10 09:35:48WsteczLokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].