Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:
- od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

admin, 2020-05-07 14:47:12

Życzenia Świąteczne

admin, 2020-04-11 20:58:46

Nabór 1/2020/G - WAŻNE

Szanowni Państwo , w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 odwołujący zaplanowane przez nas spotkania informacyjne dot. naboru wniosków na projekty grantowe w ramach Konkursu 1/2020/G. W zamian opublikujemy film szkoleniowy.

Będziemy także do Państwa dyspozycji pod nr tel 41 394 14 05 oraz za pośrednictwem maila: lgd_wloszczowa @wp.pl

WAŻNE - w opublikowanym wczoraj filmie instruktażowym pojawiła się informacja, że dopuszczalne jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie trwającego konkursu grantowego za pomocą poczty. Proszę traktować tę informację jako OBOWIĄZUJĄCĄ. Wniosek musi być złożony bezpośrednio w siedzie LGD, ale bez konieczności stawiennictwa osoby składającej wniosek.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY - GRANTY

WAŻNE-dot. Karty 2 ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.2 Aktywizacja osób 55+. Pkt. 8 wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczacym danego Konkursu.
Informujemy że w związku z sytuacją panującą w kraju, wszyscy beneficjenci, którzy skontaktują się z nami droga telefoniczną lub mailową otrzymają punkty w ramach przytoczonego kryterium oceny wniosków.

Prosimy zatem, podczas kontaktu z nami, o precyzyjne podawanie swoich danych oraz informacje o reprezentowanym podmiocie.

admin, 2020-03-17 11:05:08

Informacja

W związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19 zwracamy się do naszych beneficjentów

z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski".

Wszelkie informacje i doradztwo udzielamy telefonicznie pod nr tel:

41 39 41 405

502 078 325

oraz e-mailowo: lgd_wloszczowa@wp.pl

Informujemy również, iż w dniach 16 - 20 marca 2020r. biuro LGD działa codziennie w systemie rotacyjnym w godz. 7:30 - 15:30.

Terminy spotkań informacyjnych w gminach nie ulagają zmianie. 

admin, 2020-03-12 13:54:28

Harmonogram spotkań nabór 1/2020/G

admin, 2020-03-12 13:54:28

Interaktywne mapy tras Nordic Walking

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z interaktywnymi trasami nordic walking, utworzonymi na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” znajdującymi się w ogólnopolskim serwisie, pod adresem www.CzasNaMarsz.pl

admin, 2020-03-13 10:28:41

Nabór wniosków nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

działająca na terenie gmin:

Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków,
Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno.

 

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2020/G

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.2 Aktywizacja osób 55+

Dokumentacja konkursowa

admin, 2020-03-06 15:32:30

Konsultacje zmian w LSR 2020 na wniosek Zarządu LGD

W dniu 07 lutego 2020r. na posiedzeniu Zarządu został złożony Wniosek o wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej zamieszczamy Wniosek Zarządu oraz Formularz ewentualnych uwag.

Wniosek Zarządu

Załącznik nr 1 do Wniosku Zarządu

Formularz uwag

admin, 2020-02-10 12:37:30

Informacja

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w naszych konsultacjach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Zgłosiło się do nas 65 osób, zarówno bezpośrednio w Biurze LGD, jaki i mailowo oraz telefonicznie. 21 osób było zainteresowanych rozwojem istniejących działalności gospodarczych, 44 osoby założeniem nowych. W związku z tym podjęto decyzję, aby dodatkowe środki jakie pojawiły się w naszym budżecie skierować na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

admin, 2020-02-10 12:37:30

Gala 2020

Konkurs  „Przyjaciel biznesu lokalnego” został rozstrzygnięty.
Podczas piątkowej Gali we włoszczowskim hotelu Mariage poznaliśmy laureata konkursu oraz wyróżnione organizacje.


Do finału konkursu wytypowano cztery stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa,

- Stowarzyszenie Nieznanowice.pl

- Ochotnicza Straż Pożarna w Pilczycy

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno.

Celem Nagrody jest wyróżnienie podmiotów za promowanie postaw przedsiębiorczych, dzięki którym następuje rozwój regionu włoszczowskiego, a także budowany jest pozytywny wizerunek tego obszaru. Nagroda ma mobilizować mieszkańców z obszaru działania LGD „Region Włoszczowski” do dalszej pracy na rzecz inwestowania w swoim regionie oraz motywować mieszkańców do podejmowania aktywności gospodarczej.

 

Jury konkursowe w składzie:
- Marian Dudziński, Jakub Kubiec, Cezary Huć

po wnikliwej analizie zgłoszeń konkursowych, postanowiło przyznać tytuł „Przyjaciel biznesu lokalnego”  dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno.

Serdecznie gratulujemy laureatowi oraz pozostałym stowarzyszeniom wyróżnionym przez jury!

Gościem specjalnym gali byli Andrzej Rybiński, któremu towarzyszył syn – Kacper Rybiński oraz Leszek Bonar, dziennikarz TVP Łódź. Ostatnia część gali poświęcona była Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl z Nieznanowic. Prezes Stowarzyszenia Pan Michał Szafrański opowiedział jaka idea przyświeca działalności stowarzyszenia. Uwieńczeniem tej części gali była zbiórka pieniężna na rzecz Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl .
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane serce i hojność!
Galę zakończyła wspólna integracja zebranych osób w rytmie muzyki Dj-a Quadraphonic z Kielc.

Składamy specjalne podziękowania dla:
- Pani Violetty Ojrzyńskiej i Pana Sylwestra Kowalskiego za profesjonalne poprowadzenie gali,
- Członkom Jury konkursowego za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcony czas,
- Pani Anny Cykowskiej z firmy „AnParis Dekoracje” za efektowną dekorację Sali,
- Właścicielom i pracownikom hotelu „Mariage” za miłą i sprawną obsługę wydarzenia,
- pracownikom Domu Kultury we Włoszczowie za wsparcie organizacyjne.

admin, 2020-01-21 08:53:33Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].